Dagelijks Woord

Meer over Gemeenteleven

Gaven-inventarisatie

Inzet van gaven in de gemeente
In onze gemeente worden veel activiteiten georganiseerd. Graag betrekken we de hele gemeente bij de verdeling van deze activiteiten. Daarom leggen we u/jou, als (nieuw) lid van onze gemeente, graag deze activiteitenlijst voor, waarop u/jij kan aangeven wat  uw/jouw ervaring is en voorkeur heeft.

In 1 Korinthe 12 schrijft Paulus over het lichaam dat uit vele leden bestaat, en dat we elkaar nodig hebben, ieder met zijn/haar eigen gaven. Op deze manier kunnen we voor elkaar zorg dragen: ´En hetzij dat een lid lijdt, zo lijden al de leden mede; hetzij dat een lid verheerlijkt wordt, zo verblijden zich al de leden mede. En gijlieden zijt het lichaam van Christus, en leden in het bijzonder.´ (1 Kor. 12:26, 27)

Er zijn veel gemeenteleden die zich al heel actief inzetten in de gemeente, daar zijn we dankbaar voor. Zonder elkaars inzet, meeleven en gebed kunnen we geen christelijke gemeente zijn. Deze inventarisatie is bedoeld om de activiteiten beter te verdelen, waarbij zo mogelijk alle gemeenteleden bijdragen aan de activiteiten in de gemeente, juist op een manier die bij u/jou past.

Praktische ondersteuning in de gemeente
Onder het kopje ´praktische ondersteuning in de gemeente´ staan activiteiten vermeld waarbij mede-gemeenteleden kunnen worden geholpen. Dit wordt aangestuurd door de coördinatoren en uitgevoerd door vrijwilligers van Ichthushulp. We merken daarbij graag op dat het hier situaties betreft die gemeenteleden zelf niet aankunnen, en waarbij een andere vorm van mantelzorg niet of beperkt voorhanden is.
Klik HIER voor meer informatie over Ichthushulp.

Inzet naar aanleiding van deze inventarisatie
Na inventarisatie kijken we waar we uw/jouw bijdrage kunnen inzetten. Het kan betekenen dat we bij bepaalde activiteiten al voldoende mensen beschikbaar hebben, en in dat geval wordt uw/jouw hulp hiervoor dus niet (meteen) gevraagd. Daarnaast zullen we de reacties meenemen van gemeenteleden die aangeven hulp nodig te hebben.

Onderstaand een toelichting op het invullen van de lijst:
Doe ik nu: aankruisen als u/jij deze activiteit momenteel al doet.
Wil ik doen: aankruisen als u/jij deze activiteit zou willen doen als daarbij hulp nodig is. Geef hierbij al uw/jouw voorkeuren aan. Natuurlijk houden we rekening met wat u/jij al doet, dus we zullen u/jou niet voor alles vragen wat u/jij aankruist..
Wil ik niet doen: aankruisen als u/jij hiervoor niet in aanmerking wilt komen, of niet in staat bent om dit te doen, om welke reden dan ook. We houden hier graag rekening mee.
Misschien: aankruisen als u/jij niet weet of u/jij hiervoor in aanmerking wilt komen. Mochten we u/jou hier vervolgens voor benaderen, dan kunt u/kan jij natuurlijk aangeven of u/jij dit wilt oppakken.

Ideeën aanvullende activiteiten
Heeft u/heb jij zelf ideeën voor aanvullende activiteiten die niet vermeld staan in deze lijst? We horen dat graag! Onderaan de lijst staan een aantal blanco regels. Noteer(t) u/jij deze ideeën daar.

Alvast hartelijk dank voor het invullen van de lijst!

Klik HIER voor het invullen van het formulier.

  • © hersteld hervormde kerk 2024