Dagelijks Woord

Meer over Kerkenraad

Overkomst naar onze gemeente

Wanneer u het voornemen hebt om zich bij onze gemeente aan te sluiten, dan komt u in de zogenaamde “Overkomstprocedure”. Deze procedure kunt u opvragen bij de scriba van de kerkenraad.
Kort en goed komt het hierop neer:

Stap 1: aanmelden bij de scriba
1) U meldt zich aan bij de scriba per mail of brief, geeft aan hoe lang u al in onze gemeente de diensten bezoekt (en op welke locatie) en hoeveel keer per zondag u dat doet.
In de periode van de COVID 19 vragen we u om aan te geven hoe vaak u de diensten bekijkt / beluisterd via de kanalen. Tevens zien we u graag in de kerk. Ook als toekomstig lid kunt u vragen om ingedeeld te worden bij de diensten. Stuur dan een mail naar het secretariaat van de kerkvoogdij;
2) U schrijft kort wie u bent en – indien van toepassing – geeft u de namen en geboortedata van uw gezin aan en of u en de anderen belijdend lid, dooplid of anderszins zijn;
3) Tevens geeft u kort aan welke redenen er zijn om zich bij onze gemeente aan te willen sluiten (en een eventuele huidige gemeente te verlaten);
4) Daarnaast geeft u aan of er onenigheid is met gemeenteleden of kerkenraad van de gemeente waar u nu lid van bent en / of er een maatregel van tucht op u van toepassing is.
In beide gevallen geldt dat u eerst de zaken met uw eigen kerkenraad oplost. In geval van tuchtwaardige kwesties kan de procedure hier stoppen.

Stap 2: Reactie kerkenraad
De scriba mailt u de procedure toe en vraagt de wijkouderling contact met u op te nemen voor een kennismakingsbezoek. Het is wenselijk dat u voordat zij komen ook uw eigen kerkenraad op de hoogte brengt van uw voornemen en beweegredenen. Dit om te voorkomen dat uw eigen kerkenraad (te) laat in het gehele traject betrokken is.

Stap 3: Kennismakingsbezoek
De wijkouderling brengt u samen met een wijkdiaken een kennismakingsbezoek. Een verslag daarvan wordt op de kerkenraad besproken. De kerkenraad als geheel moet beslissen over verdere voortgang.

Stap 4: Overkomstkring
Wanneer de kerkenraad instemt met uw verzoek (op basis van het verslag en de indrukken ven de broeders die op bezoek zijn geweest), wordt u uitgenodigd voor de overkomstkring. Dit zijn 4 avonden waarop u verplicht verwacht wordt (samen met uw echtgenoot / echtgenote wanneer daar sprake van is en volwassen kinderen).

Stap 5: Verdere criteria bij voortgang procedure
Na het volgen van de overkomstkring geeft u aan of u blijft bij uw verzoek om lid te worden van onze gemeente. U geeft dat aan bij de wijkouderling van onze gemeente, die vervolgens contact legt met de scriba van de kerkenraad van uw huidige gemeente.
We vragen u om de scriba van uw gemeente toestemming te geven informatie over u en uw situatie in vertrouwelijkheid te delen met het oog op uw geestelijk welzijn en de pastorale zorg. Dit in verband met de AVG-wetgeving over de privacy. Dit kunt u met de scriba van uw kerkenraad overleggen wanneer u de kerkelijke papieren opvraagt.

U dient op dit moment ook minimaal een half jaar de diensten bij ons trouw te bezoeken en een 2-tal doop- en een tweetal avondmaalsdiensten te hebben bijgewoond. Of, in tijden van COVID 19 Maatregelen: bekeken te hebben.

Stap 6: Overdracht kerkelijke papieren
De kerkelijke papieren worden overhandigd aan de scriba van onze gemeente.

Stap 7: Derde belijdenisvraag
Wanneer de kerkenraad van uw huidige gemeente uw attestatie zonder problemen afgeeft, wordt u uitgenodigd voor de avond van de ‘derde belijdenisvraag’, Daarmee geeft u aan dat u zich voortaan voor de gemeente zowel thuis als in de gemeente zult inzetten. U belooft trouw aan de Schrift en het lezen daarvan, trouw te zijn in de gebeden en kerkgang, uw (persoonlijke en financiële) gaven te geven aan de opbouw van het Koninkrijk van God en erkent het opzicht van de kerkenraad over leer en leven.

Stap 8: Vermelding HHZ (afronden)
U wordt vermeld in Hersteld Hervormd Zeeland (ons kerkblad) en wordt gevraagd een foto met een kort kennismakingstekstje te laten plaatsen in het Ichthus Contact. U wordt daar verder over geïnformeerd tijdens de Overkomstkring.

De derde belijdenisvraag luidt als volgt:
Belooft gij getrouw te zijn in het bijwonen van de samenkomsten van de gemeente, te volharden in de leer der godzaligheid, in het lezen van de Heilige Schrift en in het gebed, en naar de u geschonken gaven in de gemeenschap der Hersteld Hervormde Kerk mee te werken aan de opbouw van het Koninkrijk Gods, en u te onderwerpen aan het kerkelijk opzicht en in geval gij u mocht misgaan, aan de kerkelijke tucht?

COVID 19
De COVID 19 maatregelen maken kerkbezoek nu lastig. Die voorwaarde is dus omgezet in meekijken. Daarbij zien we u / jullie graag in de kerk. Aanmelden bij de Kerkvoogdij om de diensten te bezoeken. Of de overkomstkring door kan gaan, hangt af van de maatregelen. We doen dit graag fysiek met in achtneming van de maatregelen. Wanneer dat niet kan, zoeken we naar andere oplossingen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024