Dagelijks Woord

Meer over Live-Kerkdienst

Praktische informatie

Diensten

De avonddiensten hebben doorgaans een wat ander karakter dan de morgen-diensten. In de morgendiensten wordt een gedeelte uit Gods Woord uitgelegd en toegepast. De avonddiensten zijn daar waar mogelijk ‘leerdiensten’. Dan wordt de gemeente onderwezen in de hoofdzaken van de leer van de godzaligheid, aan de hand van de Heidelbergse Catechismus of van een ander belijdenisgeschrift van de kerk.

Voorbede

Er kunnen zich verschillende omstandigheden voordoen van vreugde, zorg of verdriet, waarvoor u / jij voorbede wilt vragen. U / jij kunt daarvoor voorafgaand aan de zondag contact opnemen met uw wijkouderling.

Collecten

Er zijn drie collectes per dienst. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is bestemd voor de kerkvoogdij, instandhouding erediensten. De uitgangscollecte is bestemd voor de kerkvoogdij.

Zitplaatsen

De plaatsen in de kerk zijn vrij. Ieder mag gaan zitten waar hij / zij wil. Uitzonderingen zijn gemaakt voor de koster en de hulpkoster en hun gezinnen. Tevens is er een gedeelte gereserveerd voor de dienstdoend kerkvoogd en zijn gezin. Zij die vanwege hun gezondheid of om andere redenen een gereserveerde plaats wensen, kunnen daarvoor een schriftelijk verzoek indienen bij de kerkvoogdij, waarna deze de mogelijkheden zal bezien.

Kinderoppas

In de regel is er op elke zondag tijdens beide diensten kinderoppas. Die mogelijkheid wordt geboden voor kinderen tot ongeveer vier jaar oud. 

Collectebonnen

Klik op de afbeelding voor het bestellen van collectebonnen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024